ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ «SUP Free Innovation Lab»

Ιανουάριος 2021

Ταυτότητα και Στόχος του Προγράμματος SUP Free Innovation Lab

Το Εργαστήριο Καινοτομίας για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης «SUP Free Innovation Lab» (εφεξής “Πρόγραμμα”) εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που αφορούν την ανοιχτή καινοτομία και έχει ως στόχο την προώθηση νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (disrupting technologies) για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και την ευρύτερη θεματική ενότητα της αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Το εργαστήριο περιλαμβάνει έναν 5μηνο κύκλο υποστήριξης των λύσεων και ιδεών που αναδείχθηκαν από τoν Μαραθώνιο Καινοτομίας SUP Free hackathon, ώστε οι πρωτότυπες ιδέες να μετασχηματιστούν σε εφαρμογές σε επίπεδο Proof of Concept (PoC).

Tο SUP Free Innovation Lab πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Lidl Hellas, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α Κ Λασκαρίδη, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας “Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης” και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. H Διοργάνωση υλοποιείται από την εταιρεία καινοτομίας και ψηφιακής τεχνολογίας Crowdpolicy.

Προοίμιο

H «Crowdpolicy» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), με την υποστήριξη της «Lidl Hellas» διοργανώνουν το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης «SUP Free Innovation Lab» (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

1. Εισαγωγή

1.1 Κάθε συμμετοχή, πρόταση και ενέργεια στο πλαίσιο του Προγράμματος, διέπεται από τους παρόντες όρους. Καλείστε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους που ακολουθούν πριν υποβάλετε τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

1.2 Η συμμετοχή με οποιοδήποτε ρόλο στο Πρόγραμμα, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων που ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, η δε αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας της συμμετοχής εκάστου Συμμετέχοντος σε αυτό. 

1.3 Σε περίπτωση διαφωνίας με μέρος ή με το σύνολο των όρων του Προγράμματος, καλείστε να μη συμμετέχετε σε αυτό.

2. Αντικείμενο του Προγράμματος

2.1 Η Διοργανώτρια έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης ιδεών στον τομέα της ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής ή/και εφαρμογών για μια Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά μίας Χρήσης με την ονομασία «SUP Free Innovation Lab» (εφεξής «το Πρόγραμμα»), που περιλαμβάνει δράσεις ωρίμανσης, ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών και δικτύωσης.

2.2 Στόχος του Προγράμματος είναι η ωρίμανση ιδεών και ψηφιακών λύσεων οι οποίες διακρίθηκαν στον Μαραθώνιο Καινοτομίας SUP Free hackathon που πραγματοποιήθηκε 10-13 Δεκεμβρίου 2020 και ο μετασχηματισμός τους σε παραγωγικές εφαρμογές σε επίπεδο Proof of Concept (PoC).

2.3 Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από πόρους και ανθρωποχρόνο στελεχών από χορηγούς και υποστηρικτές, φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και φυσικά πρόσωπα.

2.4 Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή τη μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ομάδες/startups που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτύσσουν την ιδέα τους στο ευρύτερο θεματικό πεδίο όπως ενδεικτικά είναι: 

 • Εφαρμογές ανταποδοτικής ανακύκλωσης πλαστικών
 • Εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας για ενημέρωση της κοινωνίας στον πυλώνα της αειφορίας και της κλιματικής αλλαγής
 • Εφαρμογές με την χρήση τεχνολογίας blockchain και data analytics
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Εφαρμογές δημιουργικής και κυκλικής οικονομίας με κύρια θεματική το περιβάλλον
 • Εφαρμογές για βιώσιμες πόλεις
 • Υλικά, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων, δράσεων και ενεργειών
 • Εφαρμογές για πληροφόρηση στην κατανάλωση και ανταποδοτικά σχήματα στις αγορές (loyalty) καθώς και συνδεδεμένα συστήματα πληρωμών (wallets)

2.4 Το Πρόγραμμα θα παρέχει στους Συμμετέχοντες εξειδικευμένη επιχειρηματική και τεχνολογική συμβουλευτική από στελέχη με εμπειρία, για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων (skills), βελτίωση των ιδεών με μεθοδολογίες lean development, ανάπτυξη MVP και prototypes, καθώς και συνεργασία με μέντορες και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

2.5 Μέσω του Προγράμματος δύναται να παρασχεθούν στους Συμμετέχοντες πρόσθετοι πόροι, όπως υπηρεσίες cloud, δυνατότητες χρηματοδότησης κοκ.

2.6 To Πρόγραμμα είναι impact (equity-free) accelerator και ως εκ τούτου οι Συμμετέχοντες δεν έχουν υποχρέωση έναντι της Διοργανώτριας και των Συνεργατών της για ανταποδοτικές παροχές.

2.7 Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος supfreelab.gr καθώς και κάθε ανακοίνωση, προθεσμία, ημερομηνία ή και μεταβολή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. Τρόπος Συμμετοχής και Συμμετέχοντες

Ακολουθούν οι κατηγορίες συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα καθώς και ο ρόλος τους:

3.1 Διοργανώτρια και Οργανωτική Επιτροπή

 • Διοργανώτρια είναι η «Crowdpolicy Ψηφιακές Συμμετοχικές Υπηρεσίες ΙΚΕ».
 • Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από στελέχη της Διοργανώτριας και άλλων φορέων που χορηγούν ή υποστηρίζουν τη διοργάνωση του Προγράμματος.
 • Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής ορίζονται με απόφαση της Διοργανώτριας.
 • Η οργανωτική επιτροπή φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος.
 • Η οργανωτική επιτροπή συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων.
 • Η οργανωτική επιτροπή συστήνει τις υπόλοιπες επιτροπές και ανακοινώνει το κάλεσμα σε ομάδες συμμετεχόντων / ομάδες / startups. 
 • Η οργανωτική επιτροπή επιβλέπει την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους.

3.2 Ομάδες που συμμετέχουν ή ομάδα έργου (project team)

 • Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται ιδανικά από ένα (1) έως και έξι (6) άτομα. Συστήνεται τα μέλη μιας ομάδας να έχουν συνδυαστικά γνώσεις design διεπαφών, σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών web και κινητών συσκευών καθώς και γνώση του θέματος στο οποίο αφορά το Πρόγραμμα, όπως ανάλυση επιχειρησιακών εφαρμογών και συστημάτων, οικονομικά, marketing κοκ.
 • Η σύσταση ως ομάδα δηλώνεται με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται από τον Εκπρόσωπο της Ομάδας και δηλώνεται η αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Οι ομάδες συμμετέχουν υλοποιώντας εφαρμογές και λειτουργικά πρότυπα (prototypes), designs κλπ τα οποία είναι σχετικά με τους στόχους και την θεματική ενότητα του Προγράμματος.
 • Οι ομάδες πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο δράσεων του Προγράμματος ή/και να συμμετέχουν στις κοινές δράσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Οι ομάδες δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλο επιχειρηματικό επιταχυντή (accelerator) καθ’ όλη την διάρκεια του Προγράμματος.

3.3 Παρατηρητές – Επισκέπτες – Κοινό

 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις ανοιχτές δράσεις του Προγράμματος ακολουθώντας την κατά περίπτωση διαδικασία συμμετοχής (πχ εγγραφή σε εκδήλωση κοκ).
 • Οι παρατηρητές συμμετέχουν στις ανοιχτές εκδηλώσεις – δράσεις του προγράμματος όπου γίνονται παρουσιάσεις και στο τέλος της διαδικασίας – Demo Day, εφόσον αυτό διοργανωθεί. Μπορούν να συμμετέχουν και σε παράλληλες εκδηλώσεις (side events), εφόσον αυτές διατίθενται.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του Προγράμματος. 

3.4 Επιτροπή αξιολόγησης

 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης (εφόσον υφίσταται) αποτελείται από φυσικά πρόσωπα με μεγάλη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το Πρόγραμμα.
 • Τα μέλη επιλέγονται από τη Διοργανώτρια.
 • Στην επιτροπή αξιολόγησης δεν συμμετέχουν οι μέντορες των διαγωνιζόμενων ομάδων αλλά μπορούν να έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
 • Η επιτροπή αξιολόγησης εξειδικεύει αν χρειαστεί τα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και στη διαδικασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης ως ωφελούμενοι. 

3.5 Μέντορες

 • Οι μέντορες είναι φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το Πρόγραμμα.
 • Καθοδηγούν τους συμμετέχοντες συμβουλευτικά.
 • Η επιλογή μεντόρων για τις ομάδες διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και είναι δυνατό να τροποποιείται.
 • Δεν συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και στη διαδικασία επιχειρηματικής επιτάχυνσης ως ωφελούμενοι.

3.6 Χορηγοί

 • Οι χορηγοί είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα.
 • Μπορούν να υποστηρίζουν με χρήματα και σε είδος, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή υλικά.
 • Καλύπτουν έξοδα του Προγράμματος όπως φαγητό, αναψυκτικά, υπηρεσίες βελτιστοποίησεις των ιδεών – εφαρμογών κ.α.
 • Μπορούν να καλύπτουν έξοδα υλοποίησης PoC.
 • Παρουσιάζουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό του Προγράμματος.
 • Το λογότυπό τους και η ιδιότητα ως χορηγού εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος, καθώς και σε κάθε ενημερωτική ενέργεια της Διοργανώτριας ή τρίτων και ΜΜΕ.
 • Αναφέρονται ως χορηγοί σε δελτία τύπου και κάθε είδος ενημερωτικού υλικού – ηλεκτρονικού ή φυσικού που διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή.
 • To είδος και η δομή των χορηγιών σε κατηγορίες διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή. 
 • Προτείνουν, εφ’ όσον ζητηθεί από την οργανωτική επιτροπή, μέντορες ή μέλη των πιο πάνω επιτροπών.

3.7 Υποστηρικτές

 • Είναι Νομικά Πρόσωπα του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις αρχές και τους στόχους του Προγράμματος. Το μέγεθος και η δραστηριότητά τους σχετίζεται με την υλοποίηση δράσεων, παρεμβάσεων, πρωτοβουλιών και έργων, τα οποία απευθύνονται σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, της οικονομικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής.
 • Προτείνουν, εφ’ όσον ζητηθεί από την οργανωτική επιτροπή, μέντορες ή μέλη των πιο πάνω επιτροπών.
 • Μπορούν να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία το ενδιαφέρον τους να είναι υποστηρικτές.
 • Μπορούν να έχουν ρόλο “data – api provider”. Διαθέτουν δηλαδή, εφ’ όσον είναι εφικτό, χρήσιμα δεδομένα (data sets) ή/και APIs, προκειμένου να υποστηρίξουν το Πρόγραμμα.
 • Υποστηρίζουν τη διάδοση του Προγράμματος σε δίκτυά τους και σε τοπικά ή εθνικά ΜΜΕ. Αξιοποιούν και διαδίδουν σχετικό ενημερωτικό υλικό που παρέχεται μέσα από το δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Η διάδοση με πρωτοβουλία τους γίνεται σε ηλεκτρονικά μέσα που ήδη διαθέτουν, σε ΜΜΕ καθώς και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης (π.χ Facebook, Twitter), χρησιμοποιώντας τα hashtags του Προγράμματος.
 • Αναφέρονται ως υποστηρικτές σε δελτία τύπου και κάθε είδους ενημερωτικό υλικό – ηλεκτρονικό ή φυσικό που διαμορφώνεται από την οργανωτική επιτροπή.
 • Το λογότυπό τους και η ιδιότητα ως υποστηρικτή εμφανίζεται στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος καθώς και σε κάθε ενημερωτική ενέργεια της Διοργανώτριας ή τρίτων συνεργατών της στα ΜΜΕ.
 • Η εμφάνιση ή η επιλογή της εμφάνισης των υποστηρικτών στο δικτυακό τόπο και σε δελτία τύπου ή κάθε φύσης ενημερωτικό υλικό που διαδίδεται και αναπαράγεται από ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί αποκλειστικά επιλογή της οργανωτικής επιτροπής.

4. Προϋποθέσεις Συμμετεχόντων – μελών ομάδων

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας από 18 ετών (κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) και άνω, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας. Φυσικά Πρόσωπα κάτω των 18 ετών (κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος), θα πρέπει να διαθέτουν την έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους (π.χ. σε περιπτώσεις μαθητών).
 • Οι Συμμετέχοντες δεν απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής, ούτε να είναι φοιτητές δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής, που να σχετίζεται με το αντικείμενο του Προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα Φυσικά Πρόσωπα εντός του προαναφερόμενου ηλικιακού εύρους όπως ορίζεται στους παρόντες όρους, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξασκήσει ή ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του Προγράμματος.
 • Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, πριν από την αίτηση συμμετοχή τους. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των παρόντων όρων, καθώς και τη σχετική δέσμευση των Συμμετεχόντων σε αυτό.
 • Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η πληροφόρηση γύρω από αυτό θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Προγράμματος supfreelab.gr ή με άλλο τρόπο που θα ορίσει η οργανωτική επιτροπή.
 • Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των έργων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. To σύνολο του κώδικα, υλικού, μακετών, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα είναι ιδιοκτησία της ομάδας. Η ομάδα θα πρέπει να έχει διασφαλίσει την κατανομή των πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ των μελών της.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα σε ομάδες από ένα (1) έως έξι (6) ατόμων. Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο από ένα (1) έως έξι (6). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ’ αυτών για το σκοπό του Προγράμματος, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 • Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 • Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
 • Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος, δεν θα επιστρέφεται.
 • Τυχόν κόστος προετοιμασίας κάθε είδους υλοποίησης επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.
 • Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να προνοήσουν ώστε να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών δεν παρέχεται από τη Διοργανώτρια.

5. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

5.1. Από το Πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Φυσικά Πρόσωπα κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, χωρίς έγγραφη συναίνεση από τον κηδεμόνα τους.
 • Φυσικά Πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

5.2. Επιπλέον:

 • Αποκλείεται η συμμετοχή Φυσικού Προσώπου με υλοποίηση πρότασης ή περιεχόμενο πρότασης που παραβιάζει την εν γένει νομοθεσία και δικαιώματα τρίτων προσώπων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προσβολή προσωπικότητας, έρευνα με χυδαίο, προσβλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο, έρευνα που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, έρευνα που παραβιάζει οποιουδήποτε είδους απόρρητο κτλ).
 • Αποκλείεται η συμμετοχή Φυσικού Προσώπου που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε όρο από τους παρόντες ή που οι πράξεις του έρχονται σε αντίθεση με οποιαδήποτε εν γένει διάταξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

6. Συμμετοχή στο πρόγραμμα και υποχρεώσεις

6.1 Η Ομάδα συμφωνεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα και να λαμβάνει μέρος στις δράσεις του Προγράμματος, όπως αυτές παρατίθενται ενδεικτικά στη συνέχεια, που ταιριάζουν με τις ανάγκες της. Η συμμετοχή κάθε Ομάδας σε κάθε δράση του Προγράμματος αποφασίζεται από κοινού με τους υπεύθυνους του Προγράμματος. 

6.2 Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα οφείλουν να τηρούν καθήκον εχεμύθειας και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών, εγγράφων και κάθε άλλων σχετικών υλικών οποιασδήποτε μορφής που διακινούνται ή ανταλλάσσονται μεταξύ τους.

6.3 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται συμφωνία και υπογραφή της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ όπως αυτή ορίζεται από την Εταιρεία Lidl Ελλάς, η οποία είναι χορηγός του Προγράμματος (link εδώ– καθένας από τους συμμετέχοντες πρέπει να κατεβάσει το έντυπο και να το επιστρέψει υπογεγραμμένο στο  email [email protected]).

6.4 Οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται για την τήρηση των Όρων και του Πλαισίου Συμμετοχής του Προγράμματος, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, για τη συμμετοχή και παρουσία καθώς και για την υλοποίηση των παραδοτέων που θα συμφωνηθούν με τους υπεύθυνους του Προγράμματος. 

6.5 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί ανά διαστήματα την πορεία των Ομάδων και την εξέλιξή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος.

6.6 Η Ομάδα οφείλει να παρακολουθεί τις δράσεις του Προγράμματος με τον τρόπο που θα επικοινωνηθεί από την Διοργανώτρια, κυρίως διαδικτυακών συναντήσεων μέσω εργαλείων τηλεδιάσκεψης και θα καταγράφονται / βιντεοσκοπούνται για τους σκοπούς τους Προγράμματος.

6.7 Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων της Ομάδας ή τρίτου, η Διοργανώτρια μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενημερώνοντας σχετικά με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο. Σε καμία περίπτωση οι Συμμετέχοντες ή η Ομάδα δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της διακοπής της συνεργασίας αυτής. 

6.8 Ενδεικτικά οι δράσεις του Προγράμματος είναι: 

 • Επιτάχυνση του επιχειρηματικού σχεδίου της ομάδας μέσω της μεθοδολογίας Lean Startup
 • Προετοιμασία και αξιοποίηση Minimum Viable Product (MVP) 
 • Ομιλίες, διαλέξεις και συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές
 • Παροχή εξειδικευμένου mentoring και coaching
 • Workshops με συγκεκριμένη θεματολογία και εισηγητές, προκειμένου να προωθηθούν οι σκοποί της Ομάδας
 • Παροχή υπηρεσιών υποδομής cloud με βάση του όρους του σχετικού προμηθευτή 
 • Δικτύωση με στελέχη εταιρειών
 • Παραγωγή βίντεο, φωτογραφιών και ενός μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, με αποσπάσματα από τις εν λόγω δράσεις και τις Ομάδες.

6.9 Οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται για την παρουσία και συμμετοχή στους στις δράσεις του Προγράμματος. 

6.10 Οι Συμμετέχοντες, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, υποχρεούται να αναφέρουν τη συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης SUP Free Innovation Lab καθώς και των υποστηρικτών του Προγράμματος Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη σε ανακοινώσεις, καθώς και στην επικοινωνία στο μέγιστο δυνατό βαθμό (όπως ενδεικτικά σε ηλεκτρονικές  σελίδες, σε κοινωνικά δίκτυα, σε άρθρα, συνεντεύξεις, παρουσιάσεις,  διαφημίσεις κλπ), με προτεινόμενο λεκτικό όπου αυτό χρειάζεται: «Η [ομάδα] συμμετέχει στο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης SUP Free Innovation Lab που διοργανώνεται από την εταιρία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και υποστηρίζεται από την Lidl Ελλάς και το Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη.». Αντίστοιχα, οι χορηγοί και υποστηρικτές θα έχουν δικαίωμα αναφοράς της συμμετοχής της Ομάδας σε όλες τις εταιρικές επικοινωνίες τους με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο κρίνουν σκόπιμο.

7. Κυριότητα των εφαρμογών

7.1 Όλες οι ομάδες ή μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, διατηρούν την κυριότητα των όσων έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. 

7.2 Επιπλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη να ΜΗΝ παραβιάζουν κάθε είδους πνευματικό δικαίωμα τρίτων (τροποποίησης, χρήσης, αναπαραγωγής κλπ).

8. Προσωπικά Δεδομένα και Πνευματικά Δικαιώματα

8.1 Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, η Διοργανώτρια δύναται να συλλέγει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι οι Συμμετέχοντες τα γνωστοποιούν κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

8.2. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν και συναινούν για την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων, της σύνοψης και υλικού προς δημοσίευση, καθώς επίσης και του σύντομου βιογραφικού τους, σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, από τη Διοργανώτρια ή/και από τρίτα μέρη που συνεργάζονται με αυτήν για τη διενέργεια του Προγράμματος, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του Προγράμματος, καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και χορηγών / υποστηρικτών / συνεργατών, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, συναινούν στη παραγωγή και δημοσιοποίηση τυχόν φωτογραφιών τους ή υλικού βιντεοσκόπησης στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και χορηγών / υποστηρικτών / συνεργατών, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και χορηγών / υποστηρικτών / συνεργατών και σε δελτία τύπου ή καταχωρήσεις έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και σε διαφημιστικές προβολές για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προβολή και τη δημοσιοποίηση των εκάστοτε εκδηλώσεων και δράσεων. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

Σε περίπτωση «ομαδικής συμμετοχής», ο εκπρόσωπος της ομάδας δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη εντολή και εξουσιοδότηση εκάστου εκ των μελών της ομάδας, για να παράσχει στη Διοργανώτρια τη ρητή συγκατάθεσή τους αναφορικά με την ως άνω καταχώρηση, επεξεργασία και δημοσίευση των στοιχείων τους για το σκοπό του Προγράμματος κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, την οποία και θα θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας οποτεδήποτε του ζητηθεί.  

8.3. Η Διοργανώτρια ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων για αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα ή/και για ζητήματα που σχετίζονται με αυτό.

8.4. Η Διοργανώτρια διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο), παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους του Προγράμματος ή από τον νόμο. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν και σε συνεργαζόμενες με τη Διοργανώτρια εταιρείες, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του Προγράμματος για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με την υποστήριξη, εκτέλεση και λειτουργία του Προγράμματος.

8.5 Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και μετά την καθ’ οποιοδήποτε τρόπο λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

8.6 Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς του, ο Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν  ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσει τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει το αίτημα του, χρησιμοποιώντας τα ειδικώς διαμορφωμένα έντυπα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας ([email protected]).

8.7 Όλοι οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι και οι προτάσεις τους, με οποιονδήποτε τρόπο από τη Διοργανώτρια και χορηγών / υποστηρικτών / συνεργατών του Προγράμματος κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Προγράμματος ακόμα και μετά την ολοκλήρωση αυτού και χορηγούν στη Διοργανώτρια και τους χορηγούς / υποστηρικτές / συνεργάτες το δικαίωμα, απαλλαγμένο από κάθε καταβολή ανταλλάγματος για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα, στη χρήση, επεξεργασία, αναμετάδοση μέσω του ιστοτόπου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές, χορηγούς, υποστηρικτές, συνεργάτες ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής δικτύωσης και τρίτων δικτυακών τόπων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

8.8 H Διοργανώτρια δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση και δεν δύναται να ελέγξει τις υποβαλλόμενες στο Πρόγραμμα συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό στηρίζεται αποκλειστικά στην δήλωση των Συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

8.9 Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους συμμετοχής, της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε κι αν αυτό γίνει γνωστό, η Διοργανώτρια δύναται είτε να αποκλείσει τον Συμμετέχοντα από το Πρόγραμμα, είτε να ανακαλέσει την απόφαση της περί ανάδειξης του συγκεκριμένου Συμμετέχοντος και να αιτηθεί από εκείνον/εκείνη την επιστροφή του τυχόν βραβείου, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων, είτε σε τρίτο πρόσωπο, είτε στην ίδια την Διοργανώτρια.

9. Λοιποί Όροι

9.1 Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συσκευών και εν γένει εξοπλισμού των συμμετεχόντων.

9.2 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής και υποβολή της συμμετοχής στο σύστημά της.

9.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και αναιτιολόγητα τους όρους του Προγράμματος, εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του Προγράμματος supfreelab.gr για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων του Προγράμματος. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων.

9.4 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής.

9.5 Οι Όροι Συμμετοχής ισχύουν από την έναρξη έως τη λήξη του Προγράμματος, και με όποια παράταση μπορεί να ισχύει.

9.6 Οι Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.